Wet Werk En Inkomen Naar Arbeidsvermogen Wia

Gepubliceerd dec. 13, 22
6 min read

Uitkering Advocaat - Uitkeringsproblematiek

Uwv Bezwaar Wia Uitkering - advocaatuitkeringen.nlAdvocaat Wia-uitkering - Advocaat Uitkering

Afhankelijk van je inkomen en dat van je partner kun je in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat houdt in dat de werkzaamheden van de advocaat grotendeels door de overheid worden betaald. wia advocaat. Door de Raad voor Rechtsbijstand wordt wel een eigen bijdrage opgelegd, die moet worden betaald aan de advocaat.

De regels die gelden voor een WIA-uitkering zijn vaak erg ingewikkeld en de beslissing van het UWV is vaak moeilijk te begrijpen. Voor hulp of advies kan altijd vrijblijvend contact worden opgenomen met Rebergen Advocatenkantoor. Werknemers die ziek worden hebben de eerste twee jaar recht op doorbetaling van hun loon door de werkgever.

Let op: ben je vóór 1 januari 2004 al ziek geworden, dan heb je misschien geen recht op een WIA-uitkering maar op een WAO-uitkering. Voorwaarde voor een WIA-uitkering is dat je voor tenminste 35% arbeidsongeschikt bent. Dat betekent dat je door je ziekte minder dan 65% van je vroegere salaris kan verdienen.

Wia Advocaten - Advocaat UitkeringConflict Of Bezwaar Uwv - Advocaat Uitkering

Een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van het UWV stellen het arbeidsongeschiktheidspercentage vast. Ben je het niet eens met dit percentage dan kun je een bezwaarschrift indienen. Rebergen Advocatenkantoor kan hierbij helpen. In de bezwaarprocedure word je meestal nogmaals onderzocht door een arts van het UWV. Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van meer dan 80% ben je volledig arbeidsongeschikt.

Wet Werk En Inkomen Naar Arbeidsvermogen Wia

Je krijgt een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV. De uitkering is 75% van je laatstverdiende loon. Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van tussen de 35% en 80% ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt. De eerste twee maanden ontvang je een uitkering van 75% van je laatstverdiende loon, daarna 70%. Na een bepaalde periode (afhankelijk van hoelang je gewerkt hebt) wordt van je verwacht dat je werk hebt gevonden dat aansluit bij je mogelijkheden en beperkingen.

Stel, je bent voor 40% arbeidsongeschikt. Simpel gezegd zou je dan voor 60% nog kunnen werken. Het UWV vult de overige 40% aan. Ook als je geen werk hebt gevonden wordt je uitkering afhankelijk van je arbeidsongeschiktheidspercentage. Niemand hoeft in Nederland onder het bestaansminimum te leven. Als je nog geen werk hebt gevonden en je WIA-uitkering wordt verlaagd tot onder het bestaansminimum dan kun je een aanvullende toeslag krijgen (wia advocaten ).

De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) is een uitkering die kan worden aangevraagd door de werknemer, indien de werknemer door ziekte niet of minder kan werken. De WIA bestaat uit twee soorten uitkeringen, namelijk de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. Het UWV beslist over de WIA-aanvraag. WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten.

Wia Specialist - Advocatuur - Advocaat - advocaatuitkeringen.nlWia-uitkering - Advocaten In Uitkeringszaken - Advocaat Uitkering

IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. De werknemer heeft mogelijk recht op een IVA-uitkering als hij niet of nauwelijks kan werken en er een kleine kans bestaat op herstel. De werkgever dient in geval van arbeidsongeschiktheid gedurende 2 jaar vanaf de eerste ziekmelding het loon van de werknemer door te betalen.

Wia-uitkering Na Herkeuring - Advocaat Uitkering

In bepaalde gevallen is het mogelijk om de WIA-uitkering vervroegd aan te vragen, bijvoorbeeld als de werknemer niet meer kan werken door een ernstige ziekte of ongeval. Het moet dan duidelijk zijn dat de werknemer voorlopig niet meer zal herstellen. De bedrijfsarts of arbodienst adviseert of de werknemer recht heeft op het vervroegd aanvragen van een WIA-uitkering.

De IVA-uitkering kan in mindering worden gebracht op het salaris (de loondoorbetalingsverplichting). In de meeste gevallen wordt een WIA-uitkeirng pas toegekend na 2 jaar ziekte. In dat geval behoeft de werkgever het salaris na 2 jaar niet meer door te betalen. wia advocaat. Na die 2 jaar beslist de werkgever of de arbeidsovereenkomst eindigt of door blijft gaan.

De algemene lijn in de rechtspraak is dat de werkgever die de arbeidsovereenkomst in stand houdt uitsluitend vanwege het niet willen betalen van een transitievergoeding, niet ernstig verwijtbaar handelt of nalaat op grond waarvan de werkgever bij een ontbindingsverzoek (door de werknemer) een transitievergoeding en/of een billijke vergoeding verschuldigd zou zijn.

De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en anderzijds om de transitie van de werknemer naar een andere baan te vergemakkelijken. Zowel de werknemers die in de WGA als de werknemers die in de IVA terechtkomen, hebben recht op een transitievergoeding. Werkgever kan eventueel kosten maken tijdens in de ziekteperiode van de werknemer.

Wia Uitkering Stopgezet: Hoe Kan Een Advocaat U Helpen?

Dit geldt zowel voor de loondoorbelating tijdens ziekte als voor reïntegratiekosten. Bepaalde kosten die de werkgever tijdens of aan het einde van het dienstverband maakt, mogen onder voorwaarden wel afgetrokken worden van de transitievergoeding. Het gaat hier om transitiekosten (scholing) of inzetbaarheidskosten (cursussen gericht op persoonlijke ontwikkeling). De werkgever dient zich aan de volgende voorwaarden te houden: De werkgever behoort, voordat de kosten gemaakt zijn, de werknemer hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen en duidelijkheid te scheppen om welke kosten het gaan; De werknemer heeft schriftelijk ingestemd met het in mindering brengen van de kosten op zijn transitievergoeding; De kosten die afgetrokken worden van de transitievergoeding zijn ook werkelijk gemaakt ten behoeve van de werknemer; De kosten moeten zijn gemaakt tijdens of na de periode waarover de transitievergoeding wordt berekend; De loonkosten van de tijd die een werknemer besteed aan een opleiding of cursus mag de werkgever niet aftrekken van de transitievergoeding; De kosten moeten gelet op het maatschappelijk gebruik redelijk zijn; De kosten kunnen niet op een derde worden verhaald; De kosten kunnen niet op de werknemer worden verhaald.

De Tweede Kamer verklaarde dit voorstel na de Tweede Kamerverkiezingen echter controversieel. Dit heeft tot gevolg dat het wetsvoorstel pas weer behandeld wordt in de Kamer met het nieuwe kabinet. wia advocaten - advocaatuitkeringen.nl. Er is echter veel kritiek op het voorstel. Voor vragen en juridisch advies over WIA kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in Amsterdam.[ratings].

Bent u al bijna twee jaar ziek en bent u niet in staat om (volledig) te werken, dan kunt u een WIA uitkering aanvragen. Voordat uw WIA aanvraag in behandeling wordt genomen, onderzoekt het UWV eerst wat u(w) werkgever hebben gedaan om u weer te laten werken. Het UWV kijkt hierbij naar het re-integratieverslag (RIV).

De werkgever ontvangt dan een loonsanctie. Dit betekent dat de werkgever uw loon langer moet doorbetalen (maximaal één jaar). De werkgever wordt hierover in een brief geïnformeerd. Deze brief is een besluit (beschikking) waartegen bezwaar open staat. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De WIA advocaat van Astrum Advies Advocatenkantoor kan de werkgever in deze procedure bijstaan.

(Wia) Wet Werk En Inkomen Naar Arbeidsvermogen - Advocaat UitkeringU ontvangt dan een uitnodiging voor een gesprek met de (verzekerings)arts van het UWV. De verzekeringsarts kijkt naar uw klachten (lichamelijk en geestelijk). Aan de hand van uw medische beperkingen bekijkt hij wat u wel of niet kunt - wia advocaat . Verder onderzoekt de arts of uw klachten tijdelijk of blijvend zijn (wia advocaten). De arts zal u ongetwijfeld ook vragen naar uw dagbesteding.

Meer van Kosten

Navigation

Home

Latest Posts

Wia-uitkering Na Herkeuring

Published Jan 16, 23
6 min read

Vervroegde Iva Aanvragen, Hoe Doe Je Dat?

Published Dec 27, 22
6 min read